Van idee tot wonen

Denkt u aan het bouwen, uitbreiden of verbouwen van uw woonhuis? Neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking. Gezamenlijk bespreken we uw situatie, welke vraagstukken u heeft en welke meerwaarde ik daaraan zou kunnen leveren.

Als Uw Bouw-Butler kan ik het gehele traject of bepaalde onderdelen vanaf het eerste idee tot en met de oplevering optimaal voor u begeleiden. U bepaalt zelf wanneer en voor welk onderdeel/aspect u ondersteuning/begeleiding wenst. Deze persoonlijke assistentie zal het bouwen voor u een stuk aangenamer maken.

idee-verbouwen

Enkele stappen van het bouwtraject

Overzicht van de te verwachten kosten (stichtingskosten-opzet)

Voordat met de voorbereidingswerkzaamheden van het (ver)bouwen van uw woning wordt begonnen, is het raadzaam om de kosten inzichtelijk te maken. Voor een goede weergave van de totaal te verwachten ontwikkel- en bouwkosten zal er een stichtingskosten-opzet worden gemaakt en met u worden doorgenomen.

Vastleggen van uw wensen in het Functioneel Programma van Eisen (FPVE)

Een goede basis is het op schrift stellen van uw eisen en wensen. Dit betreft de wensen van de ruimte indeling en het gebruik van de ruimtes. De keuzes die u maakt moeten passen bij de beleving van uw woonomgeving en uw financiële kaders.

Begeleiden van het ontwerpproces

Selecteren van de architect die past bij uw wensen, het aansturen van de architect en, indien nodig, de constructeur, zodat binnen uw functionele wensen en financiële kaders het ontwerp met aandacht wordt gemaakt. Ook zal er een inventarisatie worden gedaan naar de gemeentelijke eisen.

Vastleggen van de eisen (Technisch Omschrijving)

Voordat er een offerte bij een of meerdere aannemer(s) of installateur(s) zal worden aangevraagd, is het aan te raden om een technische omschrijving op te stellen. In de technische omschrijving worden de materialisatie en de installatie van de woning omschreven. Met een duidelijke beschrijving kunnen de offertes goed worden vergeleken. Dit betreffen de wensen, de materiaalkeuzes en de installaties.

Begeleiden van het welstandstraject, alsmede van het traject t.b.v. de omgevingsvergunning

Is er een omgevingsvergunning nodig? Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning zijn er naast de architect en constructeur meerdere partijen nodig om de benodigde onderzoeken en uitwerkingen van het plan te vervaardigen. Het inschakelen en begeleiden van een tekenbureau, controle en toetsen van tekeningen en detailleringen of het laten uitvoeren van een bodemonderzoek kunnen tot mijn werkzaamheden behoren

Aanbestedingsprocedure

Is het in uw situatie het beste om met één aannemer het bouwtraject in te gaan of heeft u voorkeur voor een aanbesteding met meerdere aannemers? Daarin kan ik u adviseren. Ik kan de gehele aanbestedingsprocedure voor u begeleiden. Deze werkzaamheden bevatten het uitschrijven van de aanbestedingsprocedure, aannemers uitnodigen, aannemers tijdens de rekenperiode informeren en het beantwoorden van eventuele vragen. Vervolgens de vergelijking en beoordeling van de prijsaanbiedingen en, daar waar nodig, bekijken waar besparingen/bezuinigingen mogelijk zijn.

Prijs- en contractvorming met de aannemer

Als er de intentie is om tot overeenstemming te komen met de aannemer, die de voorkeur verdient, kan de prijsonderhandeling worden aangegaan. Nadat deze naar tevredenheid is afgerond kan het werk aan de betreffende aannemer worden gegund. Dezelfde procedure kan ook worden gehanteerd bij de eventueel noodzakelijke keuze van een installateur. Afspraken over de prijs, de uitvoeringsduur, betaling in termijnen en de noodzaak van een eventuele bankgarantie worden vastgelegd in een schriftelijke opdracht.

Bouwvergaderingen organiseren

Afhankelijk van de wens en de omvang van de werkzaamheden, kunnen er een of meerdere bouwvergaderingen georganiseerd worden met de aannemer, installateur en overige partijen die bij de bouw betrokken zijn. Gemaakte afspraken tijdens dit overleg worden vastgelegd. Er zal op worden toegezien dat afspraken worden nageleefd. Ook tijdens dit traject heeft u mij als aanspreekpersoon. Ik overleg namens u met de aannemer(s), onderaannemers, de gemeente en overige betrokkenen.

Bewaking van kosten, kwaliteit en planning (bouwtoezicht)

Er is reeds vastgelegd voor welk budget welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Tijdens de realisatie van de woning kan ik tijdens de verschillende bouwfases erop toezien dat daadwerkelijk wordt gerealiseerd hetgeen is overeengekomen. Naast het budget zullen zeker ook de kwaliteit en de planning worden bewaakt.

Oplevering

Aan het einde van de bouw wordt er een datum afgesproken om met de aannemer ( en/of installateur) de woning op te leveren. De woning wordt dan geheel nagekeken op onvolkomenheden. Er zal een proces verbaal van oplevering worden opgemaakt waarin de punten zullen worden vermeld, die binnen een eveneens vast te leggen termijn nog afgewerkt dienen te worden.

Nazorg

Ook als er na de definitieve oplevering alsnog onvolkomenheden geconstateerd zouden worden, kunt u op mij rekenen. Ik kan u dan alsnog van advies dienen omtrent de te benaderen instanties/bedrijven.

stappenplan zelf bouwen

stappen bouwplan idee Stap 1. Idee!

stappen bouwplan stichtingskosten Stap 2. Stichtingskosten

Plan bekijken en toetsen op economische haalbaarheid

stappen bouwplan PVE Stap 3. Functioneel Programma van Eisen (FPvE)

In FPvE wordt aandacht besteed aan:
– Ruimtebehoefte
– Ruimtelijke relaties en gebouwlogistiek

stappen bouwplan Ontwerpproces Stap 4. Ontwerpproces

Aandacht voor:
– Architect
– Gemeentelijke eisen

Technische Programma van EisenStap 5. Technische Programma van Eisen (TPvE)

Aandacht voor:
– Stedenbouwkundige aspecten
– Afwerkingen en voorzieningen
– Technische eisen
– Wettelijke eisen
– Financiële randvoorwaarden

OmgevingsvergunningStap 6. Omgevingsvergunning

Aandacht voor:
– Welstand
– Vereiste/ benodigde procedures
– Vereiste stukken voor aanvraag omgevingsvergunning, alsmede aanverwante vergunningen

AanbestedingsprocedureStap 7. Aanbestedingsprocedure

Aandacht voor:
– Uitschrijven van de aanbestedingsprocedure
– Aannemers uitnodigen
– Prijsvergelijking en beoordeling van de prijsaanbiedingen
– Adviseren voor besparingen/bezuinigingen

Prijs en contractvormingStap 8. Prijs- en contractvorming

Aandacht voor:
– Vertaling van de afspraken in contractvorm

BouwvergaderingStap 9. Bouwvergadering

Aandacht voor:
– Technische uitvoerbaarheid
– Vastleggen van de gemaakte afspraken
– Bewaking van de kosten, kwaliteit en planning

BouwtoezichtStap 10. Bouwtoezicht

Aandacht voor:
– Bewaking van de kosten voor meer- en minderwerk
– Bewaking van de kwaliteit
– Beoordeling van alternatieven
– Bewaking van de planning

OpleveringStap 11. Oplevering

Opstellen van het proces verbaal van oplevering waarin tekortkomingen worden vastgelegd

eigen huis bouwen Stap 12. Wonen en genieten!

nazorg eigen huis bouwenStap 13. Nazorg

Tijdens de onderhoudsperiode nazien of de geconstateerde gebreken zijn/worden verholpen en verborgen gebreken mee zijn/worden opgelost.

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen?

Neem gerust contact op voor meer informatie.