Bouwprojectmanagement

Voor bedrijven, opdrachtgevers vanuit de zakelijke markt en overheidsinstellingen, begeleid ik op professionele wijze het ontwikkel- en verkooptraject.

Ik heb jarenlange ervaring opgedaan in het bouwprojectmanagement van woningbouw bij ontwikkelende aannemers en ontwikkelaars. Hierbij moet u denken aan het ontwikkelen van grondgebonden woningen, appartementen en winkelruimten in de koop- en huursector. Dergelijke projecten, waar veel verschillende partijen, zoals architecten, constructeurs, adviseurs, notarissen, makelaars en de gemeente, bij betrokken zijn.

 

Verkoopbegeleiding

Daarnaast heb ik een gedegen kennis van verkoopbegeleiding van projectmatige woningbouw. Dit traject vereist technische kennis, deskundige communicatie, ervaring en een helikopterview.

Voor u kan ik een belangrijke rol spelen binnen het gehele traject vanaf het bouwinitiatief tot aan de oplevering van het project.

Hierdoor laat u de verantwoordelijkheid voor het algemene verloop van het ontwikkelproces aan mij over, uiteraard altijd in goed overleg met u als opdrachtgever. Alle coördinerende taken kunt u dus uit handen geven. In iedere fase van het bouwproces worden kosten, kwaliteit en tijd bewaakt.

bouwprojectmanagement

U als opdrachtgever bepaalt, welke taken worden uitbesteed:

Initiatief-fase inclusief haalbaarheidsonderzoek

Economisch haalbaarheidsonderzoek uitvoeren met daarbij een gedegen overzicht van de stichtingskosten.

Opstellen van Programma van Eisen (PvE)

Het PvE voor een gebouw bevat een omschrijving van de functies en gewenste materialisaties. Op deze manier kunnen ontwerpende partijen zich inleven in de ontwerpopdracht. Het PvE is het toetsingskader voor het ontwerp. Het PvE dient compleet en eenduidig te zijn, zodat interpretatieverschillen worden voorkomen.
Het PvE zal de volgende onderwerpen bevatten:

 • Ruimte behoefte
 • Ruimtelijke relaties en gebouwlogistiek
 • Stedenbouwkundige aspecten
 • Afwerkingen en voorzieningen
 • Technische eisen
 • Wettelijke eisen
 • Financiële randvoorwaarden
(Technisch) ontwerp

Het voeren van overleg en het fungeren als aanspreekpunt voor o.a. de opdrachtgever, architect, constructeur, adviseurs, de gebruikers en overige belanghebbenden, behoren tot mijn taken. Ook het vooroverleg met gemeenten betreffende de noodzakelijke vergunningsprocedures behoort tot de werkzaamheden, evenals het bewaken van het vergunningentraject. De voortgang van het traject wordt bewaakt en gestuurd. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in periodieke voortgangsrapportages.

Prijs- en contractvorming

De volgende werkzaamheden behoren tot de prijs- en contractvorming.

 • Advisering en bijstaan bij het uitvoeren van onderhandse aanbestedingen
 • Beoordelen van de aanneemsom, het aangeven van besparingsmogelijkheden indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, prijsonderhandelingen
 • Advisering bij de gunning en opdrachtverstrekking aan uitvoerende partijen namens de opdrachtgever
Uitvoering en directievoering

De hieronder omschreven werkzaamheden behoren tot de uitvoering / directievoering:

 • Overleg met de aannemer(s) en de coördinatie van de uit te voeren werkzaamheden
 • Toezicht op de uit te voeren werkzaamheden
 • Toetsen van de rekeningen, gericht aan de opdrachtgever en het fiatteren van deze rekeningen, ook voor meer- en minderwerken
 • Het voeren van prijsonderhandelingen en het bewaken van de budgetten
 • Opstellen van periodieke overzichten inzake de       financiële stand van zaken
 • Prijsonderhandelingen en verlening van opdrachten ten behoeve van de bestedingen uit de stelpost(en)
 • Afstemmen van uitvoeringstekeningen
 • Voorbereiden, voorzitten en het maken van verslagen van voortgangs- en bouwvergaderingen
 • Opstellen van het proces-verbaal van oplevering
Nazorg

Na de oplevering komt nog een laatste fase. De volgende werkzaamheden kunnen, na onderling overleg, worden uitgevoerd:

 • Het opstellen van een eindafrekening
 • Administratieve afronding van het project
 • Nazorg tijdens de onderhoudsperiode
 • Controle op naleving van het proces-verbaal van oplevering.

Sparren over de mogelijkheden?

Neem gerust contact op voor meer informatie.